Algemene voorwaarden

 1. Toepasbaarheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, boekingen, optredens en overeenkomsten met Mark Hidding (KvK: 69504725) en (mede-)artiesten die via Mark Hidding zijn geboekt.

 2. Annulering door klant

  Boekingen voor een optreden kunnen door de klant eenzijdig en zonder opgaaf van reden tot één maand voor aanvang van het optreden kosteloos worden geannuleerd. Bij latere annuleringen behoudt de artiest zich het recht voor om het overeengekomen bedrag direct en geheel in rekening te brengen.

 3. Annulering door artiest

  De artiest kan een boeking of overeenkomst op ieder moment annuleren indien:

  Bij annulering door de artiest verplicht deze zich een inspanning te leveren om voor de klant een gepast alternatief te vinden, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Annulering door de artiest ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen bedrag, tenzij dit in redelijkheid niet verlangd mag worden of de artiest nagelaten heeft tijdig te annuleren.

  De artiest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van annuleringen in overeenstemming met deze voorwaarden.

 4. Overmacht

  Zowel klant als artiest kunnen op ieder moment een boeking of overeenkomst annuleren indien er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld wanneer een optreden door ziekte of weersomstandigheden geen doorgang kan vinden. In dit geval worden uitsluitend reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten in rekening gebracht.

 5. Repetities

  Gezamenlijke repetities met (het gezelschap van) de klant zijn in beginsel altijd onder voorbehoud van wijzigingen, tenzij partijen expliciet overeenkomen voor één of meerdere geplande repetities (al dan niet in verband met een aanstaand optreden) van dit voorbehoud af te zien.

 6. Betaling

  Betalingen moeten worden voldaan binnen 30 dagen na de factuurdatum. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een factuur, is de termijn binnen 30 dagen na levering of optreden, tenzij anders overeengekomen.

 7. Reiskosten

  Tenzij anders overeengekomen worden bij elke optreden reiskosten in rekening gebracht volgens een tarief van €0,24 excl. BTW per gereden kilometer. Ook voor eventueel transport van bijvoorbeeld geluidsapparatuur en voor gezamenlijke repetities met (het gezelschap van) de klant kunnen reiskosten in rekening worden gebracht. Voor ritten die niet vooraf gespecificeerd zijn, geldt een maximum dat in rekening kan worden gebracht van 50 kilometer bovenop de afstand die u op basis van een routeplanner mag verwachten, gerekend vanaf Wezup, Drenthe.

 8. Laden, lossen en parkeren

  De klant dient zorg te dragen voor voldoende gelegenheid om op redelijke afstand van het podium (en redelijk beschut, indien weersomstandigheden dat vereisen) instrumenten en geluidsapparatuur te laden en te lossen. Als laden en lossen via trappen onvermijdelijk is, moet dit vooraf kenbaar gemaakt worden.

  Binnen een straal van 200 meter dient er voldoende parkeergelegenheid te zijn. Is gratis parkeren niet mogelijk en overschrijden de totale parkeerkosten €10, dan zijn deze kosten voor rekening van de klant.

 9. Faciliteiten

  De klant is verantwoordelijk voor een adequate stroomvoorziening, voldoende podiumruimte en gelegenheid om op en af te bouwen. Als de klant zelf instrumenten en/of geluidsapparatuur ter beschikking stelt, moeten deze technisch en kwalitatief toereikend zijn voor een succesvol optreden. Bij gebrek aan een technische rider is het oordeel van de artiest hierin doorslaggevend.

 10. Aansprakelijkheid

  De artiest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, noch voor klant, noch voor derden, die zou kunnen ontstaan bij uitoefening van zijn activiteiten, tenzij deze schade voortvloeit uit opzet, roekeloosheid of ernstige nalatigheid.

 11. Intellectuele eigendomsrechten

  De klant verleent aan de artiest onherroepelijk en voor onbeperkte duur toestemming om alle beschermde werken (waaronder beeld- en geluidsopnames) die door of in opdracht van de organisatie van een evenement zijn gemaakt, voor promotionele doeleinden te verveelvoudigen en te publiceren. De klant garandeert bevoegd te zijn deze toestemming te verlenen.

  Aan de klant verleent de artiest eenzelfde toestemming met betrekking tot alle beschermde werken waarop hem de auteursrechten toekomen en die in opdracht van of ten behoeve van de klant zijn gemaakt.

 12. Nietigheid

  Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven alle overige bepalingen overminderd van kracht en zijn partijen gebonden aan een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking die niet aan nietigheid blootstaat.

Bekijk eerdere versie (geldig tot 2021-10-31)